Baptism Testimony: Bob Spencer

October 24, 2021 Series: Testimony

Topic: Testimony

Bob Spencer gives his salvation testimony at his baptism.

More in Testimony

March 3, 2024

Baptism Testimony: Zack Messler

March 19, 2023

Baptism Testimony: Calvin Lane

November 7, 2021

Baptism Testimony: Sandhya Nagella