Baptism Testimony: Emily Pitzi

September 27, 2015 Series: Testimony

Topic: Testimony

Emily Pitzi gives her salvation testimony at her baptism.

More in Testimony

March 19, 2023

Baptism Testimony: Calvin Lane

November 7, 2021

Baptism Testimony: Sandhya Nagella

October 24, 2021

Baptism Testimony: Molly Gant